Registreer u nu voor het Copaco Event 2017! Op dinsdag 14 november organiseert Copaco voor de vierde keer hét kennis- en partnerevent voor ICT Nederland! Registratie is nu geopend! https://www.copaco-event.com https://www.copaco-event.com/wp-content/uploads/2017/06/header.jpg anyone
Privacy Statement | Copaco Event

Privacy Statement

Deze Privacyverklaring is van toepassing op https://www.copaco-event.com en de Copaco Innovation Award 2017.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Onderhavig privacy beleid (hierna aangeduid “Privacy Beleid”) is van toepassing op de website https://www.copaco-event.com (hierna aangeduid “Website”) die wordt uitgebaat door Copaco Nederland B.V.

Copaco Nederland B.V. (hierna aangeduid “Copaco”) hecht er grote waarde aan dat de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers van de Website (hierna aangeduid “Gebruikers”) gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens en de daarin vervatte bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Voor zover uit dwingende Nederlandse wetgeving niet anders voortvloeit, geldt het onderstaande.

De verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking is Copaco, met statutaire zetel te Eindhoven , kantoorhoudende te Hoevenweg 21, Eindhoven. Copaco heeft haar verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Commissie voor de Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij registratie op de Website worden onder andere de volgende persoonsgegevens van de Gebruikers door Copaco verzameld en verwerkt: contact- en identificatiegegevens van de Gebruiker (naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnr. wachtwoorden, IP-adres en betaalgegeven, enz.). Deze Persoonsgegevens worden verzameld middels Uw surfgedrag, Uw registratie op de Website, het plaatsen van een bestelling of door het anderszins gebruikmaken van de Website.

Door gebruik van de Website en/of persoonsgegevens aan Copaco mee te delen (vb. via contactformulieren, e-mail, etc.) gaat de Gebruiker akkoord dat Copaco zijn/haar persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met onderhavig Privacy Beleid.

Copaco streeft ernaar haar productaanbod en diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de specifieke behoeften van de Gebruiker. Copaco verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker onder meer voor de volgende doeleinden:

 1. Uitvoering Overeenkomst: Indien U besluit een bestelling te plaatsen worden Uw Persoonsgegevens door Copaco verwerkt ter uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder wordt onder meer begrepen het afhandelen van de betaling en het bezorgen van de producten.
  a. Het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met de Gebruiker;
  b. Het verschaffen van toegang tot het reseller gedeelte van de Website;
 2. Klantenservice: Uw Persoonsgegevens worden gebruikt om U klantenservice te bieden.
  a. Het evalueren en verbeteren van de commerciële activiteiten van Copaco (wat ertoe kan leiden dat een Copaco medewerker de Gebruiker (meer op maat kan) benaderen);
 3. Communicatie: Uw Persoonsgegevens worden gebruikt om met U te communiceren en U op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor Uw account en/of gebruik van de Website en het behandelen van eventuele klachten. Indien U een account op de Website aanmaakt, bewaren we de Persoonsgegevens zodat U deze niet telkens opnieuw hoeft op te geven.
 4. Marketingdoeleinden: Uw persoonsgegevens worden gebruikt wanneer u een aanvraag doet voor aanvullende informatie over Copaco en haar producten en diensten. Uw Persoonsgegevens worden mogelijk gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, de actiemailing en/of inspiratiemail, indien U zich daarvoor heeft ingeschreven. Copaco kan U te allen tijde op de hoogte stellen van aanbiedingen over soortgelijke producten die U heeft besteld
  a. Het versturen van periodieke communicaties over features, producten en diensten, gebeurtenissen en speciale aanbiedingen van Copaco (i.e. verwerking van gegevens voor direct marketingdoeleinden);
 5. Het verrichten van analyses van de persoonsgegevens ten behoeve van statistisch onderzoek van het Gebruikersgedrag op de Website (welke Copaco aan derden in geanonimiseerde vorm kan overmaken);
 6. Werking Website: Copaco verwerkt Persoonsgegevens om de Website normaal te laten functioneren en (onderdelen van) de Website te verbeteren
 7. Copaco toe te laten aan enige wettelijke verplichting te voldoen.

Copaco hanteert bij het verzamelen van informatie via de Website een strikt vertrouwelijkheids- en privacy beleid conform de Nederlandse wetgeving op dit gebied. Copaco verwerkt in voorkomende gevallen steeds slechts die persoonsgegevens van de Gebruikers die accuraat, toereikend, terzake dienend en niet overmatig zijn rekening houdend met de bovenvermelde doeleinden.

De persoonsgegevens die via deze Website aan Copaco worden verstrekt mogen door Copaco aan de tot de Copaco groep behorende verbonden ondernemingen binnen de EEA worden overgemaakt en mogen door deze verbonden ondernemingen worden verwerkt in overeenstemming met de bovenvermelde doeleinden. Copaco staat ervoor in dat haar verbonden ondernemingen binnen de EEA in overeenstemming handelen met onderhavig Privacy Beleid en de Nederlandse wetgeving terzake.

Copaco zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers strikt vertrouwelijk behandelen en niet openbaarmaken of overmaken aan derden, tenzij (i) mits de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker; (ii) wanneer de wet dit vereist; (iii) wanneer zulks noodzakelijk is om de integriteit van de Website te vrijwaren; (iv) wanneer dit noodzakelijk is om de verzoeken van de Gebruiker in te willigen; of (v) om mee te werken aan een gerechtelijke procedure of om te kunnen antwoorden op een juridische vordering.

Cookies: Opslag en gebruik van gegevens

Copaco maakt gebruik van:

a. Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de Website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken;
b. Analytische cookies: tracking cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop Gebruikers gebruikmaken van (onderdelen) van de Website, zodat Copaco de Website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen Gebruikers interessant en belangrijk vinden.
c. Cookies van derden: cookies van derde partijen, zoals Google Analytics, die gebruikt worden ter tracking verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de Website.

Bovenstaande cookies zijn te verdelen in first party cookies en intrusive cookies.

Copaco maakt gebuikt van first party cookies” (zoals “taalcookies” en “session cookies”). Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de Gebruiker worden gestuurd en op de pc van de Gebruiker worden opgeslagen. Dergelijke cookies onthouden onder meer de taalinstellingen en persoonlijk voorkeur van de Gebruiker. Dergelijke cookies hebben als doel om de Website gebruiksvriendelijker te maken door het gedrag van de Gebruiker bij te houden en bepaalde Gebruikersvoorkeuren op te slaan. Conform de wet zijn dit type van cookies vrijgesteld van de voorafgaandelijke toestemming van de Gebruiker. Hoewel niet verplicht, krijgt de Gebruiker toch een pop up waarmee de Gebruiker eenmalig wordt gevraagd om toestemming te verlenen voor deze “first party cookies”. De programmatuur van Copaco is zodanig ingericht, dat deze cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. De door de Gebruiker aan Copaco op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door Copaco alleen geanonimiseerd worden gebruikt. Cookies tasten het systeem van de Gebruiker niet aan en beschadigen evenmin de files van de Gebruiker.

Daarnaast gebruikt Copaco cookies voor het verzamelen van statistische gegevens over het bezoek van de Website. Copaco zal het gebruik van “intrusive cookies” (third party cookies die niet op verzoek van de Gebruiker worden gevraagd en die na wisacties blijven bestaan) zoveel als mogelijk vermijden, en indien dat in uitzonderlijke gevallen toch plaats heeft zal Copaco, de nadere ondubbelzinnige voorafgaande toestemming van de Gebruiker vragen.

Indien de Gebruiker geen cookies wenst te ontvangen, kan de Gebruiker deze uitzetten of blokkeren in de instellingen van zijn/haar browser.

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Apple Safari
Google Chrome

Dit betekent wel dat niet alle functionaliteiten van deze website zullen werken of dat bepaalde grafische elementen niet mooi op het scherm van de Gebruiker zullen verschijnen.

Onverminderd het voorgaande kan de Gebruiker in de “help” sectie meer informatie vinden over welk type van cookies Copaco gebruikt, wat dergelijke cookie inhoudt en voor welk doeleinden de cookie wordt gebruikt.

Rechten van de betrokkene

Recht op inzage, correctie en verwijdering

De Gebruiker heeft, mits het bewijs van zijn/haar identiteit (kopie identiteitskaart), een inzage- en correctierecht inzake de persoonsgegevens die op de Gebruiker betrekking hebben en die worden verwerkt in de bestanden van Copaco. Dit inzage-, correctie en/of verwijderingsrecht kan worden uitgeoefend door middel van een brief (gericht aan Copaco, zie adres hieronder ).

Copaco Nederland B.V.
Hoevenweg 21
5652 AW Eindhoven

Op basis van de aanvraag van de Gebruiker, zal Copaco de persoonsgegevens zo snel mogelijk aanpassen in overeenstemming met de informatie die de Gebruiker Copaco bezorgt, tenzij uit een wettelijke verplichting anders voortvloeit.

De Gebruiker kan zich bovendien op dezelfde manier verzetten tegen een verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, al dan niet voor direct marketingdoeleinden. De Gebruiker kan zich op enig moment de-registreren door de “unsubscribe” browser/hyperlink op deze Website aan te klikken of door te reageren op enig email die de Gebruiker van Copaco verkrijgt.

Copaco behoudt zich het recht voor om dit Privacy Beleid aan te passen of aan te vullen. In geval van significante wijzigingen, zal Copaco de Gebruiker verzoeken om zijn toestemming te bevestigen. Indien de Gebruiker de wijzigingen niet aanvaardt, beschikt de Gebruiker de mogelijkheid om zich te de-registreren conform de hierboven vermelde procedure.

Links naar andere websites

Op de Website van Copaco wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Copaco niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Copaco wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk af.

De Website kan tevens hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen (d.i. websites die buiten de controle vallen van Copaco). Copaco heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites van partners of derden en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of kenmerken ervan, het gebruik ervan, het (privacy)beleid of de praktijken van de eigenaar of operator van dergelijke websites. Wij raden de Gebruiker aan bij het betreden van deze websites het privacy beleid van de aanbieder van de website nauwkeurig na te lezen.

Social media

Copaco gebruikt plugins om verbinding te maken met diverse social media platformen. Door via deze plugin in te loggen op hun social media account kunnen Gebruikers producten liken en delen met anderen. Copaco krijgt daarbij geen toegang tot het social media account en de Persoonsgegevens die zich daarop bevinden van de Gebruiker.

Veiligheid van de verwerking

Copaco heeft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen tegen ieder verlies, misbruik of wijziging van de aan Copaco door de Gebruikers ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Deze maatregelen verzekeren een passend beveiligingsniveau van de systemen en het intranet die onder controle van Copaco staan rekening houdend, enerzijds, met de stand van de techniek ter zake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen persoonsgegevens en de potentiële risico’s. Dergelijke maatregelen omvatten ondermeer een beperkte toegangsautorisatie en het gebruik van encrypted software

Copaco verbindt zich ertoe om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers/personeel toe.

Copaco staat niet in voor de veiligheid van de informatie/persoonsgegevens die via het internet of over systemen die niet onder de controle van Copaco staan, worden gezonden aan Copaco. Copaco is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die de Gebruiker of derden mochten lijden als gevolg van het verlies aan vertrouwelijkheid van dergelijke informatie tijdens de verzending ervan over het internet of via systemen die buiten de controle van Copaco vallen.

Intellectuele eigendom

Het geheel van de op deze Website beschikbare informatie en de samenstelling ervan (teksten, grafische materiaal, logo’s iconen, video’s, software, databanken, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) van Copaco. De Gebruiker verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt noodzakelijk voor het online bekijken van de Website. In het bijzonder is het de Gebruiker niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Copaco, deze Website, geheel of gedeeltelijk, te kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of op om het even welke wijze ook te exploiteren.

Beperking van aansprakelijkheid

Copaco garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken functioneert. Copaco geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

Copaco levert grote inspanningen opdat de op de Website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de Website onbeschikbaar zou zijn, zal Copaco de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Copaco is niet verantwoordelijk voor enige fout of omissie in de informatie die ter beschikking wordt gesteld op de Website en accepteert geen aansprakelijkheid ter zake. De op de Website ter beschikking gestelde informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer de Gebruiker zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet de Gebruiker dat voor eigen rekening en risico.

Copaco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de Gebruiker die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de Website. Copaco kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze Website of van een andere, (in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks), met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de Gebruiker.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Nederlands recht is van toepassing op dit Privacy Beleid. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met onderhavig Privacy Beleid valt onder de bevoegdheid van de rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch.

Overige bepalingen

Copaco is te allen tijde bevoegd Uw account zonder kennisgeving te verwijderen. In een dergelijk geval is Copaco als gevolg van de beëindiging van het account aan de klant geen vergoeding verschuldigd.

Copaco behoudt zich het recht voor om deze Privacy voorwaarden regelmatig te veranderen. Door vervolgens gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met onderhavige Privacy Beleid.

Deze Privacyvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 1 juni 2017 en zijn van toepassing op de Copaco Innovation Award 2017.

Indien een bepaling uit deze Privacyvoorwaarden in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.