Registreer u nu voor het Copaco Event 2017! Op dinsdag 14 november organiseert Copaco voor de vierde keer hét kennis- en partnerevent voor ICT Nederland! Registratie is nu geopend! https://www.copaco-event.com https://www.copaco-event.com/wp-content/uploads/2017/06/header.jpg anyone
Disclaimer | Copaco Event

Disclaimer

Disclaimer voor https://www.copaco-event.com/

Copaco Nederland BV (Kamer van Koophandel: 17063651), hierna te noemen Copaco, verleent u hierbij toegang tot https://www.copaco-event.com/ (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.

Copaco behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperking van aansprakelijkheid

Copaco garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken functioneert. Copaco geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

Copaco levert grote inspanningen opdat de op de Website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de Website onbeschikbaar zou zijn, zal Copaco de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Copaco is niet verantwoordelijk voor enige fout of omissie in de informatie die ter beschikking wordt gesteld op de Website en accepteert geen aansprakelijkheid ter zake. De op de Website ter beschikking gestelde informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer de Gebruiker zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet de Gebruiker dat voor eigen rekening en risico.

Copaco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de Gebruiker die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de Website. Copaco kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze Website of van een andere, (in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks), met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de Gebruiker.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Copaco en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Copaco, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.